Menü Bezárás

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat1. Cégadatok és a nyilatkozat célja

A Józsa Autócentrum Kft

székhely: 4225 Debrecen Szentgyörgyfalvi u.11.

cégjegyzék szám:09-09-016102

adószám:14576375-2-09

Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.jozsagumi.hu webcímen. A Józsa Autócentrum Kft, mint a www.jozsagumi.hu weboldal üzemeltetője fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására. A www.jozsagumi.hu weboldal üzemeltetője az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban a jozsagumi@t-online.hu e-mail címre küldött levelekre elektronikus formában nyújt tájékoztatást.

A www.jozsagumi.hu webáruház kiemelten fontosnak tartja a honlapjai szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét és tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogukat. Ennek értelmében a www.jozsagumi.hu webáruház, a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Az adatok megőrzése és megóvása érdekében az adattároláshoz és feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz. A Józsa Autócentrum Kft, mint a www.jozsagumi.hu weboldal üzemeltetője, gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá. A cég informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. A honlapokat üzemeltető az adatok védelméről és a szerver biztonságról jelszavas védelemmel, tűzfallal és meghatározott IP cím használattal gondoskodik.

A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyről, az adatkezelés időtartamáról. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogait és a jogorvoslati lehetőségeit is.

A Józsa Autócentrum Kft, a www.jozsagumi.hu weboldal üzemeltetője, a www.jozsagumi.hu webáruház adatkezelési szabályzatát az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

  • 2013.évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről.

2. Fogalmak (részlet a 2011. évi CXII. törvényből)

2.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

2.2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

2.3. Hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.8. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.10. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.11. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.15. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.16. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.17. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.3. Alapelvek az adatkezelés során

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A Józsa Autócentrum Kft által kezelt adatok megadása önkéntes, így a megadásra került személyes adatok kezelése az érintett beleegyezésével történik. Cégünk az adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy a törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.4. Az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

4.1. Az adatkezelés célja

A Józsa Autócentrum Kft, mint a www.jozsagumi.hu weboldal üzemeltetője kizárólag abból a célból kezeli a személyes adatokat, hogy a www.jozsagumi.hu webáruházban leadott megkereséseket, megrendeléseket teljesíteni tudja, a honlapra regisztrált látogatókat az aktuális kedvezményekről értesíteni tudja. Ennek érdekében az Adatkezelő a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címre elküldi ajánlatait, üzeneteit.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.4.2. Az adatkezelés jogcíme

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve a 2001. évi CVIII. törvény 2. § a) pontja.4.3 Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a regisztráció törléséig vagy az engedély visszavonásáig tart. A személyes adatok módosítására a regisztráció során megadott e-mail cím és jelszó együttes használatával van lehetőség. A személyes adatok törlésére és a hozzájárulás visszavonására a jozsagumi@t-online.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód. A hírlevélről a hírlevél alján található link segítségével is le lehet iratkozni.5. A Józsa Autócentrum Kft által üzemeltetett honlapok látogatása

A Józsa Autócentrum Kft által üzemeltetett honlapon – jelen esetben a www.jozsagumi.hu webáruházban – lehetőség van a webáruház szolgáltatásainak igénybevételére.

A Józsa Autócentrum Kft által üzemeltetett honlap – jelen esetben a www.jozsagumi.hu az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzíti, azonban azokat a honlapra látogatók személyével nem kapcsolják össze. A Google Webmaster Tools és a Google Analytics eszközök felhasználása során a Józsa Autócentrum Kft személyazonosításra alkalmas adatokat nem rögzít. A www.jozsagumi.hu webáruház a Google Analytics által készített cookie-t (azonosító adatcsomagot) használ az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t információk tárolására használják. A cookie rögzíti a látogatás időpontját és azt az oldalt, amely a látogatót a weboldalra irányította. Ezek az információk az oldal fejlesztéséhez szükségesek. Minden webhelyhez más és más cookie tartozik, így a Google Analytics a látogató tevékenységét nem követi több webhelyen keresztül. A honlapot látogatónak lehetősége van kikapcsolni a cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelzi, ha cookie-t küldtek. Ekkor a látogató visszautasíthatja a nem kívánt cookie-kat.6. Egyéb adatkezelések, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a Józsa Autócentrum Kft. mint a www.jozsagumi.hu webáruház üzemeltetője köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Józsa Autócentrum Kft.

4225 Debrecen Szentgyörgyfalvi u.11.

Rendszerüzemeltető

   
   7. A személyes adatok tárolása

A Józsa Autócentrum Kft. jelen webáruházával, honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket a székhelyén végzi.8. Az adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Józsa Autócentrum Kft.

Székhely:4225 Debrecen Szentgyörgyfalvi u.11.

Cégjegyzékszám:09-09-016102

Cégbejegyzés:2008.12.11.

Adószám:14576375-2-09

Telefonszám:+36-52/523-967

E-mail cím:jozsagumi@t-online.hu9. Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adataik kezeléséről a látogatók tájékoztatást kaphatnak, valamint kérhetik személyes adataik helyesbítését és a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével azok törlését vagy zárolását a jozsagumi@t-online.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül írásban, közérthető formában egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében ad tájékoztatást.

A Józsa Autócentrum Kft a nem megfelelő személyes adatot törli vagy helyesbíti, amennyiben annak kezelése jogellenes, az érintett kéri vagy az adat hiányos/ téves és az állapot jogszerűen nem korrigálható, illetve abban az esetben, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az adat helyesbítéséről vagy törléséről cégünk értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés abban az esetben mellőzhető, ha az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai törlését.

A törlés a Józsa Autócentrum Kft által üzemeltetett www.jozsagumi.hu webáruház elektronikus levelezési címére, a jozsagumi@t-online.hu, vagy a 4225 Debrecen,Szentgyörgyfalvi u.11. postacímre küldött írásbeli nyilatkozatban kérhető. Az érintett bármikor, indoklás nélkül, részben vagy egészben visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulást. Ebben az esetben a weboldal üzemeltetője az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – és az adatokat zárolja. A Józsa Autócentrum Kft. az érintett személyes adatait nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az érintett jogorvoslattal élhet, amennyiben úgy tapasztalja, hogy személyes adatai kezelésével összefüggésben jogsérelem érte. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu10. Záró rendelkezések

Az adatvédelmi szabályzat bármely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.